OŠ "Jozef Atila" | Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu
634
singular,single,single-post,postid-634,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА

НОВИ САД, Шарпланинска 28

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 117-5/52

ДАТУМ:20.07.2015.

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 5/15

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

Назив и адреса Наручиоца: Основна школа „Јожеф Атила“, Шарпланинска 28, Нови Сад

Врста Наручиоца: просвета

Интернет страница наручиоца:  www.jatila.edu.rs

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак са циљем закључења оквирног споразума са једним добављачем

Врста предмета: добра,

Ознака и Класификација из ОРН 15100000 производи животињског порекла, месо и месни производи

15220000 смрзнута риба и риба у конзерви

15241000 панирана риба и риба у конзерви

15300000 воће,поврће и сродни производи

15400000 животињса или биљна уља и масти

15500000 млечни производи

15610000 млинарски производи

15800000 разни прехрамбени производи

Уговорена вредност: 6.189.294,60 без ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора: најниже понуђена цена

Број примљених понуда: 4

Датум закључења уговора:17.07.2015.

Основни подаци о добављачу: Пекара „Зока НС“, Кнеза Властимира 31, Нови Сад, ПИБ 103829995, матични број: 20030569 у заједничкој понуди са Master Trade“из Новог Сада, Дунавкса 10, ПИБ 103030987 матични број 08794634

Број добављача са којим је споразум закључен: 1

Период важења уговора: 1 година од дана потписивања

Околности које представљају основу за измену уговра: након 6 месеци уколико вредност еура по средњем курсу НБС порасте за више од 2% од дана потписивања оквирног споразума

Директор школе

Драган Утржан