OŠ "Jozef Atila" | OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JNMV 08/2015- USLUGA OSIGURANJA
649
singular,single,single-post,postid-649,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JNMV 08/2015- USLUGA OSIGURANJA

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI JNMV 08/2015- USLUGA OSIGURANJA

ОШЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД

ШАРПЛАНИНСКА 28

Број: 117-8/78

Датум: 12.10.2015

Тел: 021/505-164

 

На основу члана 55.став 1. тачка 8. члана 57. и  члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС” бр.124/2012,14/15 и 68/15)

 

ОШЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД

ШАРПЛАНИНСКА 28

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

  ЈНМВ 08/2015УСЛУГА ОСИГУРАЊА

Наручилац:

ОШ “Јожеф Атила”

Шарпланинска 28, Нови Сад

ПИБ: 100713932

МАТ.БРОЈ: 08066787

Интернет страница: www.jatila.edu.rs

e-mail:jatila.edu@gmail.com 

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке:

Услуге

Предмет јавне набавке: Услуге осигурања

Назив и ознака из општег речника: шифра66512100 Услуге осигурања од незгоде

Уговорена вредност: 241.912,12динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљено је три понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 382.063,50динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а –241.912,12динара

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а –  382.063,50динара

Најнижа понуђена цена без пдв –а – 241.912,12динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:21.09.2015

Датум закључења уговора:07.10.2015

Подаци о добављачу:  Компанија Дунав  Осигурање а,д,о, Булевар Ослобођења 3, Нови Сад

Период важења уговора: 1 год . о д закључења уговора

Комисија за јавне набавке