OŠ "Jozef Atila" | Svačionica
539
singular,single,single-post,postid-539,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Svačionica

Svačionica

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“
21000 Нови Сад
ул.Шарпланинска бр.28.
Број:37-8/77
Датум:04.12.2014

МАКСИМ ГРАДЊА
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 80/1
СУБОТИЦА

Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку радов – иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) у ОШ”Јожеф Атила”, Нови  Сад – ЈН ОП 8/2014 од 03.12.2014.године a у складу са чланом 63. став 3 Закона о јавним набавкама (”Сл. Гласник РС” бр. 124/12) овим путем исте вам достављамо:
1. Да ли су  обавезан део понуде понуђача писма о намерама за аванс, добро изврсење посла И гарантни рок , с обзиром да се тразе банкарске гаранције по потпису уговора, а у документацији није наведено да се доставе?

ОДГОВОР 1

Поштовани, – писма о намерама –  нису обавезна да се доставе са обзиром да нису ни захтевана конкурсном документацијом.

2.У складу са законом о јавним набавкама радници могу да буду ангазовани по било ком основу ( пријављени или ангазовани уговором о делу или првремено повременим пословима) . Да ли се као доказ о рандом ангазовању могу доставити уговори о делу или повремено привременим пословима?

ОДГОВОР 2

Поштовани,у конкрсној документацији и стоји да понуђач пре објављивања јавног позива мора да има радно ангажована следећа лица ….
Дакле као доказ  о радном ангажовању могу се доставити  уговори о делу или повремено привременим пословима.

Комисија за јавну набавку