József Attila Általános Iskola | JNOP br.8/2014 – konkursna dokumentacija
531
post-template-default,single,single-post,postid-531,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

JNOP br.8/2014 – konkursna dokumentacija

JNOP br.8/2014 – konkursna dokumentacija

ОШ”Јожеф Атила” Нови Сад
Шарпланинска 28
Број: 37-8/76
Датум: 13.11.2014.године
.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ОБЈЕКТА
( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ) – ЈНОП  8/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Новембар 2014.године
Нови Сад

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012), чланом 2 . Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2013) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке   број; 37-8/73 од  12.11.2014  .године;

Комисија за спровођење поступка јавне набавке образована решењем директора број 37-8/74 од 12.11.2014.године припремила је

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ОБЈЕКТА
( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ) – ЈНОП  8/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Конкурсна документација садржи:

1)    опште податке о јавној набавци
2)    податке о предмету јавне набавке
3)    упутство понуђачима како да сачине понуду
4)    образац понуде
5)    врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова
6)    образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих услова
7)    модел уговора
8)    други обавезни обрасци
9)    образац структуре цене
10)    образац трошкова припреме понуде
11)    образац изјаве о независној понуди

1)  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1) подаци о наручиоцу:
ОШ “Јожеф Атила”
Шарпланинска 28, Нови Сад
ПИБ: 100713932
МАТ.БРОЈ: 08066787
Интернет страница: www.jatila.edu.rs
e-mail:jatila.edu@gmail.com
2)врста поступка и законска регулатива:
Поступак – отворени поступак, у складу са чланома 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012),набавка радова- иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)
На ову јавну набавку ће се примењивати:
•    Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр124/2012)
•    Закон о општем управном поступку
•    Закон о облигационим односима
•    Закон о планирању и изградњи објеката
•    Закон о безбедности и здрављу на раду
•    Закон о заштити од пожара
•    подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама
•    прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке.

3)предмет јавне набавке :
Предмет јавне набавке – иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)

4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

5) Контакт особе:
сваког радног дана  у    времену од 14 – 17  часова
•    Миленковић Владимир, телефон 063/11-785-11
•    Шкрбић Славица ,телефон 069/799-016

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет јавне набавке je – Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале), а према техничкој спецификацији датој у  Конкурсној документацији.
Назив и ознака из општег речника:
шифра 45261910 – радови на поправци крова; 45431100 – постављање подних плочица;45431100 – постављање зидних плочица;
45332400 – радови на инсталацији санитарне опреме.

Сви радови морају бити у складу са захтевима Наручиоца.

3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда
Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику.
2) подаци о обавезној садржини понуде:
Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.
Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних и додатних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача.
Предрачун и приказ структуре трошкова морају доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке .
Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.
Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.
Понуда садржи следеће:
– попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75.  и 76 ЗЈН са приложеном траженом документацијом таксативно наведеном у обрасцу;
– попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;
– попуњен, потписан и печатом оверен Образац предмер радова, са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача
– попуњен, потписан и печатом оверен Образац потврде – референтне листе  ( образац потписује и оверава претходни наручилац)
– попуњен, потписан и печатом оверен образац РЛ списак  изведених радова
– попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем
– попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди у колико понуду подноси група понуђача
– попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве о независној понуди
– попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити
на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине
– попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора
– попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места
– копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање
– изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави.
– попуњен, потписан и печатом оверен образац трошкова припреме понуде
– попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене
3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде
Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним словима,свака страна оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.
Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и оверити потписом и печатом понуђача.Факсимил понуђача није дозвољен.
Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на заједничко извршење јавне набавке.
4) Понуде са варијантама
Понуда са варијантама није дозвољена.
5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом:
Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале). Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке , а на основу објављеног јавног позива.
6) подношење понуда:
Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ ”Јожеф Атила” Нови Сад,Шарпланинска 28 , са обавезном назнаком на лицу коверте:”Не отварати-понуда за ЈНОП  8/2014  – Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале).  поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.
Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 15.12.2014.године до 14.00 часова.
Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 15.12.2014.године до 14.00 часова.
Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.
7) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја:
Јавно отварање понуда обавиће се 15.12.2014. године у 15.00 часова, у просторијама ОШ ”Јожеф Атила” Нови Сад,Шарпланинска 28
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.
8)  рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:
Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 дана од дана јавног отварања понуда.
Одлуку о додели уговора Наручилац ће доставити свим понуђачима  у року од 3 дана од дана доношења одлуке.
9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН
    У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду – непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.
    У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ ”Јожеф Атила” Нови Сад,Шарпланинска 28
, са назнаком:
„Измена понуде  за јавну набавку мале вредности – ЈНОП  8/2014  Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)
или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности –  ЈНОП  8/2014  Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)
или „Опозив понуде јавну набавку мале вредности – ЈНОП  8/2014  Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)
10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач:
На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.
11) Учешће подизвођача у понуди:
Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу.
Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Подизвођач може испуњавати  додатне услове за само онај део  набавки за  које је у понуди наведено да ће он извршити.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и раскинути уговор.
Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
12) обавештење  о  заједничкој понуди :
Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда.
Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење набавке.
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно,осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача  ( 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)
У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду.
13) Услови плаћања, рокови извршења и друге околности од којих зависи исправност понуде:
Начин плаћања и услови плаћања: 50% аванса који мора бити оправдан закључно са окончаном ситуацијом,а преостали износ од 50%  по испостављању привремених  и окончаној ситуацији.
Рок извршења: 25 календарских дана oд дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а рачуна се од дана упалте аванса.
Гарантни рокови Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 5 година од дана извршене примопредаје радова за кровне радове и 2 године за остале радове од дана извршене примопрдаје радова.
.
Уколико се записнички констатују недостаци за изведене радове, понуђач је у обавези да исте отклони  у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.
Понуђач мора да поднесе доказ да располаже довољним : пословним , финансијским, кадровским и техничким капацитетом ,траженим у обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75 и 76 закона и упутству какао се доказује испуњеност  тих услова.
Понуђач мора да достави и копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање.
Радови морају у потпуности одговарати свим захтевима наручиоца прецизирани у техничкој документацији.
Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне марке тражених добара,су само дескрпктивног карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је наручилац додао «или одговарајуће « у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорене у односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем  документа којима се доказује сагласност тих понуђених добара са конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда,технички досије или извештај са тестирања које је спровела овлашћења организација и слично понуђених добара.
Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.
14) валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.
Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:
Цене у понуди се исказују у динарима.
Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати.
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.
Структура цене: У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови сходно обрасцу структуре цене који чини саставни део ове конкурсне документације.
Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве, осим у случају предвиђеним чл. 107. ст. 4. ЗЈН.
Предност за домаће понуђаче и добра биће остварена у складу са чланом 86. Закона
15) Средство финансијског обезбеђења :
Врста финансијског обезбеђења:
1.Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  50 % уговорене вредности са пдв  са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
2.Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
3.) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 3% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Додатно обезбеђење:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави оргинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора посла мора да се продужи.
16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди:
Наручилац је дужан да:
1)    чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
2)    одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
3)    чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.
Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.
Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.
17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења
Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ”Јожеф Атила” Нови Сад,Деспота Стефана 8 или путем емаила: oszzrns@neobee.net са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за јавну набавку  радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале), ЈНОП  8/2014“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношее понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.
Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Обавештење о продужењу рока обајвиће се на Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца.

18) рок важења понуде:
Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 65 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.
19) Негативне референце:
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама, као и:
решење органа управе надлежног за издавање одобрења за градњу да се објекат поруши, односно уклони, јер се недостаци на објекту не могу отклонити, а могу довести у опасност животе и здравље људи и безбедност имовине, издато у вези са извршењем раније извршених уговора о јавним набавкама са истим предметом набавке.
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.
20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке :
Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама.
Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести да ли прихвата исправљене износе из понуде.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
21) рок за закључење уговора:
Наручилац ће закључити уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
Наручилац ће позвати понуђача којем је додељен уговор да приступи закључењу уговора.
Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у дефинисаном року , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.
Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.
22)Критеријум за избор најповољније понуде:
Одлука о додели уговора о јавној набавци поступак радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале), ЈНОП  8/2014  донеће се применом критеријуа најнижа понуђена цена.
23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде  у ситуацији када постоје две или више понуда са једнакио ценом
Уколико се у избору најповољније понуде појаве две или више понуда са истим бројем пондера, понуда са најдужим гарантним роком  сматраће  се као најповољнија.
24) Обустава поступка јавне набавке
Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109 Закона.
25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН
Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
26) Заштита права понуђача
Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача и јавног интереса:
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје  наручиоцу.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним  набавкама није другачије одређено.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом.
Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке,односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки , најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће:
(1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и
датум када је уплата таксе реализована);
(3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 3. ЗЈН чија се уплата врши износи   80.000 динара;
(4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-742221843-57;
(5)  шифру плаћања: 153 или 253;
(6)  модел и позив на број: 97  50-016;
(7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ЈНОП 8/2014 наручиоца ОШ”Јожеф Атила”, Шарпланинска 28
(8)  корисник: буџет Републике Србије;
(9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
(10)  потпис овлашћеног лица банке;
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)  који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу заштите права.
Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту правСтранке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду.
Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.
27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права у складу са чланом 113 ЗЈН.

4) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
– Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени
Образац понуде:
ПОНУДА  за јавну набавку радова- иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 13.11.2014. године
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив  делатности:
ПИБ:
Назив банке и
Број рачуна:

Телефон:
E – mail адреса:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Датум подношења понуде:
Деловодни број понуде:
2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуда се подноси:
-самостално
-као заједничка понуда (уписати назив и седиште чланова групе)
-као понуда са подизвођачем (уписати назив и седиште подизвођача)

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Укупна цена без пдв:
ПДВ:
Укупна цена са пдв:
Гарантни рок за изведене радове на крову:
Гарантни рок за изведене остале радове:
Рок  извођења радова:
Референце понуђача – укупна квадратура радова на  хидроизолацији крова у 2013.години
Добит  понуђача у динарима  за  2013годину
Обим ангажовања подизвођача:       проценат ангажовања
део предмета набавке који ће се обавити преко подизвођача

М.П.  ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

5) ПРЕДРАЧУН- ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА- ИНЕВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ)  –
ЈНОП  8/2014 – ( на свим позицијама уписати јединичне и укупне цене без пдв-а)
ТЕХНИЧКИ ОПИС РАДОВА

ОПШТИ ОПИС РАДОВА:
Извођачи су дужни изаћи на лице места и сагледати обим и тачније сагледати врсту радова. Радови се састоје од реконструкције санитарних чворова (топле и хладне воде, санитарних арматура и санитарних уређаја) и равног крова изнад истих. Тренутни раван кров је изведен од црне изолације. Предвиђа се израда нове хидроизолације од мембране УВ отпорне „Сика“ произвођача или одговарајуће,  са допуњавањем термоизолације равног крова од камене вуне 150кг/м3. Лантерне на крову (преко којих се простор свлачионице осветљава и проветрава) су 21ком на равном крову од плексигласа. Исте се (због дотрајалости) демонтирају а на њихова места се зида шахт у који ће бити уграђен ПВЦ прозор у вертикалном положају дим 60/80 цм. Шахт са свих страна изоловати каменом вуном и обрадити хидроизолацијом типа као и раван кров, као и прилагодити уградњи ПВЦ прозора датих димензија. Свлачионице ће бити опремљене туш кадама и делимично са туш кабинама, затим умиваоницима са топлом и хладном водом и огледалима. У ВЦ се предвиђа уградња нових шоља са водокотлицима и припадајућом даском. Предвиђа се израда нове инсталације водовода и канализације. Снабдевање топлом водом је преко централног електричног бојлера 1600 л за целу свлачионицу као и један вод који овом приликом треба заменити а служи за снабдевање кухиње топлом водом. Дрвена врата унутар свлачионица се мењају ПВЦ вратима са испуном. Све полупане зидове и подове унутар санитарних чворова зазидати и забетонирати припремити за лепљење керамике. Хидроизолацију подова унутар свлачионица радити хидроизолационим премазом пре постављања керамике са обрадом холкера х=10 цм . Након завршетка кровног шахта и уградње прозора  обезбедити од прокишњавања и опшити га поцинкованим лимом рш= 33 цм. Након завршетка радова се просторије и радове предати наручиоцу записнички у исправном стању са пропратном атестном докумантацијом. Просторије и градилиште очистити и предати наручиоцу на коришћење са упуством за употребу и одржавање.
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ)
Р.Б
Опис радова
Јед.
мере
Количина
Јединична цена без пдв-а
Укупна цена без пдв-а

А )    РАДОВИ НА КРОВУ
1.    Чишћење површине слоја за пад или површине постојеће хидроизолације,као припрема за постављање хидроизолационог слоја типа ”SIKA” SgmA 1,8 UV отпорна или одговарајућег слоја другог произвођача. Са демонтажом опшивних лимова и сл.    м2    748
2.    Пажљива демонтажа  громобранске траке, иста ће након завршетка радова бити враћена на постојеће место.

пауш    1
3.    Набавка, допрема и уградња парне бране сарнавап 1000 затим, термоизолационих табли тврде камене вуне 150 кг/м3 на кровним површинама  d= 10cm

м2

845

4.    Израда  хидроизолационог слоја типа ”SIKA”  или одговарајуће,на површини равног крова UV отпорна. Напомена: Хидроизолациона мембрана мора испуњавати услове отпорности на атмосферске утицаје и UV зрачење.Са свим припадајућим монтажним деловима и типским елементима. Обрачун по м2 крова.

м2    845
5.    Поправка и израда поклопца лантерни. Постојеће демонтирати, дозидати забатне зидове и формирати између њих косу раван од „ОСБ“ плоча на коју ће се са горње и спољне стране извести термоизолација и хидроизолација, са припадајућим елементима. Са предње стране формирати вертикални отвор у који ће се убацити ПВЦ прозор опремљен оковима за отварање на вентус.
ком    21
6.    Поновна монтажа громобранске траке са мерењем потенцијала са достављањем атеста
пауш    1
УКУПНО РАДОВИ НА КРОВУ БЕЗ ПДВ-а
Б )    РУШЕЊЕ И ПРЕТХОДНИ РАДОВИ
1.    Демонтажа умиваоника у санитарним чворовима са одвозом на депонију
ком    2
2..    Демонтажа ВЦ шоља у санитарним чворовима са одвозом на депонију
ком    8
3..    Демонтажа тушева у санитарним чворовима са одвозом на депонију
ком    12
4..    Демонтажа туш кабина у санитарним чворовима са одвозом на депонију
ком    3
5.    Демонтажа водоводних инсталација; Вађење дотрајалих цеви из зидова и подова – Точећа места
ком    23
6.    Демонтажа канализационих инсталација; Вађење дотрајалих цеви из зидова и подова – гусане цеви, разбити бетон око њих
Обрачун по точећем месту

ком    23
7.    Обијање зидних керамичких плочица у малтеру
м2    170.6
8.    Обијање подних керамичких плочица у цементном  малтеру
м2    151.6
9.    Демонтажа врата на санитарним чворовима 100/200
ком    23

10.    Обијање ( рушење) бетонских корита која су служила за умивање и прање. Обрачун по порушеном кориту.
ком    6
11.    Одвожење свега демонтираног и срушеног на градску депонију удаљености до 10км
пауш
1
УКУПНО  РУШЕЊЕ И ПРЕТХОДНИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
В )    ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ  РАДОВИ
1.    Набавка, уградња цеви, фитинга и вентила и израда инсталација за умиваонике. Батерију предвидети уграђену на зид, са доводом топле и хладне воде. Све комплет са радом и материјалом.

ком    6
2.    Набавка,  уградња цеви, фитинга и вентила и израда инсталације за ВЦ шоље и водокотлиће нискомонтажне. Све комплет са радом и материјалом.

ком    8
3.    Набавка,  уградња цеви, фитинга и вентила и израда инсталација за тушеве свлачионица. Тушеви излазе из зида.  Све комплет са радом и материјалом.

ком    12
4.    Набавка,  уградња цеви, фитинга и вентила и израда инсталација за туш кабине. Све комплет са радом и материјалом.

ком    4
5.    Набавка, допрема и уградња умиваоника, за качење на зид.  Све комплет са радом и материјалом.

ком    6
6.    Набавка, допрема и уградња симплон ВЦ шоља комплет са нискомонтажним водокотлићем и ПВЦ даском за ВЦ шољу..  Све комплет са радом и материјалом.

ком    8
7.    Набавка, допрема и уградња тушева. Тушеви су уграђени тако да излазе и зида. Опремљени су једноручном батеријом за топлу и хладну воду..  Све комплет са радом и материјалом.

ком    12
8.    Набавка, допрема и уградња туш кабина. .  Све комплет са радом и материјалом.
ком    4
9.    Набавка, допрема и уградња држача за папире и убрусе а код умиваоника предвидети огледала 60*80 цм. .  Све комплет са радом и материјалом.

ком    14
УКУПНО ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
Г )    КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ
1.    Набавка и постављање зидних керамичких плочица у цементном малтеру на зидовима санитарних чворова; Зидне керамичке полчице 1.класе по избору наручиоца ( због обијања старих зидних плочица претходно треба омалтерисати зидове угрубо). Фуговати фуг масом водоотпорном.  Све комплет са радом и материјалом.

м2     170.6
2.    Набавка, допрема и постављање подних керамичких плочица у цементном малтеру на подовима санитарних чворова; Киселоотпорне подне плочице ( због обијања старе подне керамике претходно треба извршити крпљење пода) Све комплет са радом и материјалом.

м2     151.6
3.    Крпљење подова и зидова ситнозрним бетоном од агрегата крупноће 0-4 мм а након израде инсталације.
м2    152
4.    Након крпљења подне плоче и кошуљице извести хидроизолацију пода хидроизолационим премазом у два слоја са обрадом споја зида и пода (холкера), хидроизолацију подићи уз зид 10цм. Преко истог лепити подну керамику..  Све комплет са радом и материјалом. Обрачун по површини пода.

м2    194
УКУПНО КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
Д)    ОСТАЛИ РАДОВИ
1.    Бојење постојећих радијатора одговарајућом лак-бојом ( као постојећа) са претходним предрањама. Све комплет са радом и материјалом.    м2    16
2.    Бојење цеви централног  грејања одговарајућом лак-бојом ( као постојећа) са претходним предрањама. Све комплет са радом и материјалом.    м1    48
3.    Израда и монтажа лимених окапница на светларницима санитарних чворова од челичног бојеног лима р.ш. 33цм. Све комплет са радом и материјалом.    м1    8
4.    Молерско – фарбарски радови глетовања и бојења унутрашњих зидова и плафона с дисперзивном бојом а претходним љушћењем старе и оштећене глет-масе и боје, изолацијом флека. Све комплет са радом и материјалом.    м2    265.8
5.    Замена прекидача и расветних тела у свим санитарним чворовима Све комплет са радом и материјалом..Комплет подразумева прекидач и светиљку.    ком    16
6.    Набавка, допреам и уградња врата од ПВЦ профила са испуном беле боје дим 90/190 цм. Иста су издигнута од пода за 10цм без прага. Све комплет са радом и материјалом.    ком    23
7    Замена дотрајалих кородираних светларника у свлачионицама. Светларник је обликован као жалузина од лима а оквир је челични. Светларник је бојен у белу боју за метал. Све комплет са радом и материјалом.    м2    18.4
8.     Набавка, допрема  и уградња устакљених прозора изопан стаклом од ПВЦ профила беле боје дим 60/80 цм опремљен оковом за отварање на вентус. Потребна је испорука пецаљке или конопца за отварање истог. Све комплет са радом и материјалом.    ком

21

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ БЕЗ ПДВ-а:
УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ( А+Б+Б+Г+Д)
ПДВ:
УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом ( А+Б+Б+Г+Д)

М.П.  ____________________________
(потпис овлашћеног лица)

6) ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО О НАЧИНУ НА КОЈИ СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________
У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ИНЕВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ)  – ЈНОП  8/2014
Испуњеност услова из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду:

Ред.
бр.
Услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. И 76. ЗЈН:
Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 и 76  :    Испуњеност услова

1    да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за правна лица.
Извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра –за предузетнике.
Напомена:
У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих
—————————————
*Неоверене фотокопија

Да

Не

2.
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
– ПРАВНО ЛИЦЕ: Уверење првостепеног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, да није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. За побројана кривична дела првостепени судови, чије је уверење потребно доставити, су:
–    Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица,
Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није потребно посебно уверење Вишег суда)
-Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе

Напомена:
    У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника
    У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих
    У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе
    У случају Да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда .
—————————————
*Неоверене фотокопијe

Да

Не

3.
Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда ;

Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности- за правна лица .
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности – за предузетнике.
Потврда Не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда.
мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда и гласити да у време објављивања јавног позива није на снази мера забране обављања делатности.
Напомена:
    У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе
    У случају Да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
—————————————
*Неоверене фотокопије

да

Не

4
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији
Уверење  Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и  доприносе и уверење надлежне
локалне самоуправе да je измирио обавезе по основу изворних , локалних јавних прихода
– или потврда-уверење стране државе када има седиште на њеној територији
Потврда Не може бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда
Напомена:
    Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације

    У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)
—————————————
*Неоверене фотокопије

да

не

5    Неопходан финансијски капацитет
Неопходан финансијски капацитет   :
– да је понуђач у претходној пословној години (2013. година), оствари добит у износу од 15.000.000,00 динара
– да понуђач није био у блокади у последње 2 године од дана објављивања јавног позива,    А Извештај о бонитету за 2013.годину издат од Агенције за привредне регистре

– Потврда  НБС-а о броју дана неликвидности издата после дана  објављивања јавног позива, коју у случају подношења заједничке понуде  мора доставити сваки понуђач из  групе понуђача (члан 81. став 2. Закона о јавним набавкама.)

да

Не

6.    Неопходан пословни   капацитет –
а) да понуђач има успостављен систем управљања квалитетом ISO 9001, успостављен систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ISO 18001 и успостављен систем управљања заштитом животне средине ISO 14001
б) да је понуђач у претходној години (2013год.) изводио радове на постављању хидроизолације на  крову од најмање 2100 м2
a)Сертификат система менаџмента квалитетом ISO 9001, сертификат систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду ISO 18001 и сертификат систем управљања заштитом животне средине ISO 14001
б) Као доказ достављају се:
– попуњен,потписан и печатом оверен Образац потврде-референтне листе ( Образац потписује и оверава претходни наручилац);
– Попуњен, потписан, печатом оверен Образац РЛ списак изведених радова    – Референтна листа
-Прву и последњу страну окончане ситуације и страну на којој са види да су изведени радови из референтне потврде.
Референт листа и потврде се  дају на образцима који чине саставни део Конкурсне документације.
Наручилац не признаје факсимил наручиоца купца уместо потписа.
Уситуацији када је понуђач био инвеститор (наруручилац радова ) уједно и извођач радова, понуђач мора доставити прву и последњу страну окончаних ситуација на којима се јасно мора видети печат и потпис независног надзорног органа као доказ да су радови заиста изведни.
У разматрање ће бити узети само изведени радови  које је понуђач изводио самостално или као члан групе понуђача – конзорцијума, а не и као подизвођач другог понуђача – извођача

да

Не

7.    да располаже довољним техничким капацитетом:
Понуђач мора да располаже са најмање:,
– Цевна фасадна скела са заштитном оградом минимум 500 м2
– 1 теретно возила носивости минимум 1,5 тоне

– извод из књиге основних средстава – пописне листе, или уговор о закупу или други уговор којим се доказује право располагања .
У колико се доставља уговор о закупу Неопходно је доставити и извод из књиге основних средстава – пописне листе закуподавца из које се види да је закуподавац власник предмета закупа.
За возила се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и полиса осигурања.
—————————————
* Неоверене фотокопије

да

не

8.    да располаже довољним кадровским капацитетом:
Неопходан кадровски капацитет:
Понуђач пре објављивања јавног позива мора да има  радно ангажоване :
а) – једног  инжењера за одговорног извођача радова  са лиценцом  410 или 411
б) – 5 грађевинских радника који могу радити на висини
в) – два водоинсталатера, два керамичара
г) једно лице са уверењем од стране Управе за безбедност и здравље на раду о положеном стручном испиту о практичној опособљености за обављање послова безбедности и здраваља на раду    ППП ПД образац за један од последња два месеца  који  претходе месецу  објављивању јавног позива, оверен од стране Пореске управе.
Копија уговора о раду , М обрасца , а за тражене грађевинске раднике и извештај о периодичном лекарском прегледу за захтеване раднике да могу радити на висини
а) – М обрасце за тражене инжењере и Уговоре о радном ангажовању
– копије важећих лиценци Инжењерске коморе Србије са потврдом
г) Копија уговора о раду и М обрасца
НАПОМЕНА: Понуђач може да има ангажовано правно лице или предузетника који имају лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду издату од стране надлежног министарстав рада Републике Србије.Понуђач је дужан да достави Уговор о ангажовању правног лица односно предузетника и важећу лиценцу.
——————————–
* Неоверене фотокопије

да

не

9    Врста финансијског обезбеђења    Врста финансијског обезбеђења:.
1.Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  50 % уговорене вредности са пдв  са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
2.Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
3.) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 3% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Додатно обезбеђење:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави оргинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора посла мора да се

да

не

10    Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају сви или неки докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може, уместо доказа који се не издаје, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача по члану 79 ЗЈН)

да

не

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:
11    Образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са Упутством какао се доказује испуњеност услова
да
не
12    Образац понуде         да          не
13    Образац учешће подизвођача – уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем        да          не
14    Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди – у колико доставља заједничку понуду        да       не
15    Модел уговора         да          не
16    Образац изјаве о независној понуди
да      не
17    Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине
да
не
18    Попуњен, потписан и печатом оверен образац референт листе
да
не
19    Попуњен, потписан и печатом оверен образац потврде референтне листе        да      не
20    Попуњен , потписан и печатом оверен од стране наручиоца и понуђача образац о извршеном увиду на лицу места    да    не
21    Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање)        да      не
Наручилац ће обезбедити обилазак терена  за све потенцијалне понуђаче који преузму конкурсну документацију. У вези са вршењем обиласка представник понуђача се има обратити Зити Јаковљевић као представнику Наручиоца, тел. 021/505-164, те у договору с њом заказати тачан термин обиласка објеката. Договореном обиласку ће присуствовати представник наручиоца  и представник понуђача. Обилазак ће бити могућ уторком и петком у времену од 10-13 чaсoвa  .Обилазак је обавезан – елиминациони услов. Понуђачи који обиђу терен у заказани термин добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.
1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као Неприхватљива.
2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора Да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатее услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно,осим за додатни услов финансијског капацитета у вези са непостојањем блокаде рачуна који мора испуњавати сваки члан групе понуђача (81. став 2. Закона о јавним набавкама.)
У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду .
Понуђач је у обавези да приложи све тражеНе доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити.
Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа.
Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 5. Закона о јавним набавкама.
У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. и 4 . уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем
1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре),
Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде
Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама.
Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да у року  од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца,у колико то захтева наручилац  ,достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .
Наручилац у случају да захтева оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид  дужан је да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија.
Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана пријема писменог позива наручиоца, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан Да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

MP                                                     ПОНУЂАЧ
________________________

7) МОДЕЛ УГОВОР

МОДЕЛ УГОВОРА
(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора)

У Г О В О Р

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА ИНЕВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ)  – ЈНОП  8/2014
Закључен дана _________________  у Новом Саду између:

1.    ОШ ”Јожеф Атила” Нови Сад,Шарпланинска 28 ( у даљем тексту наручиоца), којег заступа директор Драган Утржан.
2.    _______________________________ из _____________________, улица _______________________________ бр. ________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : извођач ), кога заступа _________________________________________________________.

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

2.  ______________________________ из _________________________,ул._______________________________бр.___матични  број ____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са :
2.1 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.
2.2 ____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.
2.3____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.
2.4____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.
2.5____________________________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број ______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту :извођач), кога заступа _______________________________.
На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне набавке радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)  ред. бр. ЈНОП  8/2014 између 1.___________________________из__________________, ул ______________, бр.___,
2._______________________________из_______________________, ул ___________________________________, бр.___,
3. __________________________________ из_____________________________, ул __________________________, бр.___,
4. ._______________________________из______________________, ул ____________________________, бр.___,
Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из ____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла.
Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из ___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.
Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.
Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора.

Предмет уговора
Члан 1.

Предмет уговора је набавка радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)(у Даљем тексту : радови), који су предмет јавне набавке наручиоца .
Врста, количина и цена радова утврђене су према оглашеној потреби наручиоца  број : 37-8/76-1 .2014.године, објављеног на Порталу јавних набавки 13.11.2014.године а у складу са конкурсном документацијом број 37-8/76 од 13.11.2014.године и Понуди понуђача  број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији – предмеру радова.
Уговореним радовима из овог члана сматарју се и вишкови или мањкови радова у складу са Чланом 18. став 2.  Посебне узансе о грађењу
( ”Сл.лист СФРЈ, бр: 18/77)

Члан 1а

•    Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини _________________% од укупно уговорене вредности .
•    Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене вредности .
•    Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини __________________% од укупно уговорене вредности .
•    Извођач је део набавке која је предмет овог уговора – ______________________________________
поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ________________% од укупно уговорене вредности .

За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара Извођач као Да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1. и 2. овог члана.
ЦЕНА
Члан 2.

Уговорне стране прихватају цену коју је Извођач дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност.
У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које Извођач има у реализацији предметне набавке .
Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да ће уговорени износ Понуђачу платити  50% авансно по достављању банкарске гаранција, који мора бити оправдан закључно са окончаном ситуацијом,а преостали износ од 50%  по испостављању привремених  и окончаној ситуацији на текући рачун број  ________________________ код __________________ банке
.
РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 4

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ радних дана, рачунајући од од дана увођења у посао.
Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а рачуна се од дана упалте аванса.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.
Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:
– у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача
–  у случају елементарних непогода и дејства више силе
– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.
Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 2 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.
Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.
Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, Нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И КОЛИЧИНЕ
Члан 6

Квалитативну и квантитативну контролу опреме и материјала Наручилац и Надзорни орган  ће извршити пре уградње истих.
Пријем радова извршиће Наручилац о чему ће се сачинити записник о примопредаји .
Извођач је обавезан да:
•    свакодневно води граћевински дневник  уредно контролисан од стране надзора , а грађевинску књигу  оверену од стране надзора  подноси са коначним обрачуном радова.
•     пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид надзорном органу
•    отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту и суседним објектима
•    отклони све недостатке по примедбама Наручиоца  у остављеном року
Извођач радова дужан је да се приликом извођења радова у предметном објекту у свему придржава пројекта и  Понуде из члана 1. овог Уговора , важећих законских и техничких прописа о безбедности и здрављу на раду и заштити од пожара , запошљавању и условима рада норматива и стандарда.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 7.
Извођач је дужан да Наручиоцу:
Врста финансијског обезбеђења:.
1.Изабрани понуђач је дужан да у року од 10 дана  по закључењу уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини  50 % уговорене вредности са пдв  са роком важења најмање 30 дана дужим од истека рока за извршење посла, која је наплатива у случају да изабрани понуђач у целини или делимично не испуњава своје обавезе из уговора. Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
2.Понуђач са којим буде закључен уговор је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг). Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.
3.) Понуђач је дужан да приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 3% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.
Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Уколико понуђач поднесе гаранцију стране банке, тој банци мора бити додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестицони ранг)  Сви трошкови око прибављања банкарских гаранција падају на терет понуђача
Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (European Securities and Markets Authorities – ESMA).
Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока.
Члан 7а.

Додатно обезбеђење:
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке, је дужан да уместо средства обезбеђења које је тражено – писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а, достави оргинал писмо о намерама банке да ће банка понуђачу издати банкарску гаранцију за добро извршења посла у висини од 15% вредности уговора без ПДВ-а, уколико уговор буде закључен са тим понуђачем.
У колико таквом понуђачу буде додељен уговор о јавној набавци исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора  да се продужи.

Члан 8.
Извођач гарантује да ће извршити све уговорене количине радова , а у случају да их не испоштује , сагласан је да надокнади претрпљену штету која услед тога настане.

ГАРАНТНИ РОК И ГАРАНЦИЈА ИЗВРШЕЊА

Члан 9.

Гарантни рок за изведене  радове износи ______ година за радове на крову и ______ године за остале радове од дана потписивања записника о примопредаји радова.

Члан 10.
Извођач је дужан да у току гарантног рока на први посмени позив наручиоца или корисника у року од 15 дана отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова  и уграђених материјала  а који нису настали неправилном употребом  , као и сва оштећења проузрокована овим недостацима .
Ако извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему писменог позива наручиоца или корисника  и не изврши ту обавезу у року датом у позиву наручиоц је овлашћен да за отклањање недостатка ангажује друго правно или физичко лице , на терет извођача , наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.
У колико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1 овог члана , наручиоц има право да од извођача тражи накнаду штете , до потпуног износа стварне штете.
За штету и не исправности који настану услед  деловања више силе извођач не сноси одговорност.

Члан  11.

Извођач гарантује да ће извршити све уговорене радове, а у случају да их не испоштује, сагласан је да надокнади Наручиоцу  сву претрпљену штету која услед тога настане.

Остале обавезе наручиоца и извођача

Члан 12.

Наручилац радова је дужан да обезбеди овлашћени, независни надзорни орган  за обављање послова надзора предмета набавке .
Извођач је дужан да за време извођења уговорених радова , до примопредаје, благовремено предузима мере сигурности за заштиту објеката и радова, материјала, радника и суседних објеката-просторија.
Извођач се обавезује да ће на погодан начин обезбедити и чувати изведене радове од оштећења или уништења до примопредаје наручиоцу.
Уколико Извођач не изврши своје обавезе из става 1. и 2. овог члана, а треће лице услед тога претрпи штету, дужан је да му исту надокнади.
Извођач је обавезан да по извршењу радова уклони сав отпадни материјал који је настао као последица извођења радова.

Примопредаја изведених радова

Члан 13

Извођач је у обавези да преко надзорног органа писмено обавести наручиоца о року завршетка радова и спремности истог за примопредају ,најкасније 2 дана пре завршетка свих радова .
Извођач је у обавези да заједно са надзорним органом сачини записник о свим изведеним радовима и достави га наручиоцу најкасније 2  дана по завршетку свих радова .
Извођач,надзорни орган и наручилац потписаће записник о примопредаји радова најкасније 2 дана по пријему записника из става 2. Овога члана.

Члан 14

Извођач радова за одговорно лице именује ______________________________________ .

Уговорна казна

Члан 15
Уколико Извођач у уговореном року не заврши радове из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну за сваки дан закашњења 0.3 промила од укупно уговорене вредности радова, с тим што износ ове казне не може прећи 5% вредности уговорених радова.
Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна.

Раскид уговора

Члан 16

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:
•    Ако извођач не започне радове најкасније до 10 дана од дана увођења у посао ;
•    Ако извођач радове изводи не квалитетно ;
•    Ако извођач не поступа по налозима надзорног органа ;
•    Ако извођач из не оправданих радова прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 дана или ако одустане од даљег рада ;
•    Ако извођач није успео или је одбио да достави банкарску гаранцију за  добро извршење посла.
У случају једностраног раскида уговора наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарсу гаранцију  за добро извршење посла .Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади наручиоцу штету која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Члан 17

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 дана , од дана достављања изјаве .Изјава мора да садржи основ за раскид уговора .

Члан 18

Сву штету која настане раскидом уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида уговора .
Члан 19

У случају раскида уговора извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора .

Завршне одредбе

Члан 20

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима ,Закона о планирању и изградњи и Посебне узансе о грађењу.
Члан 21

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду.

Члан 22

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Извођач 2 ( два) примерка.

ЗА НАРУЧИОЦА         ЗА ПОНУЂАЧА
__________________                            ___________________

*попуњава понуђач

8) ДРУГИ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

НАЗИВ НАРУЧИОЦА

СЕДИШТЕ

УЛИЦА И БРОЈ

ТЕЛЕФОН

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ
На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 124/12) наручилац издаје

П О Т В Р Д У
Да је  понуђач _________________________________________________________________________

За нас квалитетно извео следеће радове: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________укупне квадратуре од ____________________м2
_________________________________________________________________________________________
у периоду _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог __________. године.
(Напомена 2: Дати прецизан опис радова на објектима виоскоградње који су изведени и навести тражене датуме и број уговора)

Потврада се издаје на захтев извођача __________________________________________________
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци набавке извођење радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале), у поступку ЈНОП  8/2014  и у друге сврхе се не може користити.
Да су подаци тачни својим потписом потврђује :

м.п.            законски заступник

Напомена:
Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ.

ОБРАЗАЦ РЛ
СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА
РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА
Навести број изведених тражених радова, које је понуђач извршио, у 2013 години . Такође навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца.

Р.Б    РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ    ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА    Укупна квадратура радова на крову  у 2013 години

УКУПНА КВАДРАТУРА СВИХ РАДОВА

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом наручиоца на обрасцу потврда референтне листе.

Место и датум                                       м.п.                           Понуђач

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У поступку доделу уговора за ЈНОП  8/2014  – набавке радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта
( свлачионице фискултурне сале) а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки дана 13.11.2014.године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик:________________________________
Седиште понуђача:  ___________________________
Адреса седишта:______________________________
Пуно пословно име понуђача:  ______________________
Матични број:  __________________________________
Шифра делатности: _______________________________
Назив  делатности:  ______________________________
ПИБ:  __________________________________________
Назив банке и број рачуна: ________________________

Телефон:  ___________________________
Е – маил адреса:  _____________________
Овлашћено лице :_____________________

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .
(пословно име подизвођача)

Учествује у ______________________________________________________________________ што
(навести у чему се састоји учествовање подизвођача )
износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а.

У _______________
ПОНУЂАЧ

Дана _________.године                                           м.п.   ____________________

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
У поступку доделу уговора за јавну набавку радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) ЈНОП  8/2014  ,а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних набавки 13.11.2014.године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача.
•    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
Назив банке и
Број рачуна:

Део уговора који извршава

•    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
Назив банке и
Број рачуна:

Део уговора који извршава

•    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
Назив банке и
Број рачуна:

Део уговора који извршава

•    ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ИЗВРШИЛАЦ РАДОВА
Назив :
Седиште :
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Телефон:
Е – маил адреса:
Овлашћено лице :
Име и професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за потписивање и извршење уговора
Назив банке и
Број рачуна:

Део уговора који извршава

У __________________________
Дана____________2014. године

MP.                                                                               ПОНУЂАЧ
______________________________
(потпис овлашћеног лица понуђача)

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака ( у колико има више од обрасцом предвиђених учесника у заједничкој понуди).
Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава.

ОБРАЗАЦ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН

Назив понуђача – скраћено пословно име:
Правни облик
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Пуно пословно име понуђача:
Матични број:
Шифра делатности:
Назив  делатности:
ПИБ:
Назив банке и
Број рачуна:

Телефон:
E – mail adresa:
Овлашћено лице за потписивање уговора:

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012) под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем

И З Ј А В У

Да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају следећи докази из члана 77. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012):
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, те за исте прилажем изјаву оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ).Изјаву  прилажем уз понуду за јавну набавку ЈНОП  8/2014   радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)
Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве.

ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.                                             (потпис овлашћеног лица)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЈЕ ИЗВРШИО УВИД У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И УВИД НА ЛИЦУ МЕСТА

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Назив банке и
Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

ПОНУЂАЧ_______________________________________________________          изјављује да је остварио увид  « на лицу места »  и увид у техничку документацију  ради подношења понуде за јавну набавку Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)ЈНОП  8/2014.

У_________________________

Дана_____________2014. године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.    (потпис овлашћеног лица Понуђача)

______________________________
(потпис овлашћеног лица Наручиоца)

*Изјава мора бити уредно попуњена, потписана и печатом оверена ( потписана и од стране Наручиоца и Понуђача, у противном ће се понуда одбити)

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Назив банке и
Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине за јавну набавку радова Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале),ЈНОП  8/2014.

У_________________________

Дана_____________2014.године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.                                                         (потпис овлашћеног лица Понуђача)

9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПОНУЂАЧА ______________________________________________________ у поступку доделе уговора ујавној набавци  Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) – ЈН ОП 8/2014

Врста трошка    Јединична цена  без ПДВ
(у динарима)     Јединична цена  са ПДВ
(у динарима)
1    2    3
Прибор  и материјал
Радна снага
Увозне дажбине
Транспортни трошкови
Трошкови утовара и истовара
Остали трошкови

СВЕГА (укупна цена без ПДВ-а)
ПДВ
СВЕГА )укупна цена са ПДВ-ом)

М.П.                                   ____________________________
Потпис овлашћеног лица

Напомена: У наведеном обрасцу морају бити приказани основни елементи структуре цене.
Приказ структуре трошкова мора да докаже да цене у понуди покривају све  трошкове које понуђач има у реализацији набавке.
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНА

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС,бр. 124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл. Гласник РС бр. 29/13)у обрасцу структуре цена морају бити приказани основни елементи понуђене цене као што су :
•    појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације
•    Цена (јединична и укупна) са ПДВ-ом и без ПДВ-а
•    Процентуално учешће одрђене врсте трошка у случају када је наведени податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора( учешће трошкова материјала, рада, енергената) = изостављено – непотребно са обзиром да је цена фиксна =
У делу 3 тачка 14 Конкурсне документације наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди, уз прецизирање структуре цене, као на пример трошкова превоза , осигурања , као и евентуално неких попуста

10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Редни број
НАЗИВ ТРОШКОВА
ВРЕДНОСТ

УКУПНО:

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. ЗЈН) .

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је, сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

У_________________________

Дана_____________2014. године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.                                                        (потпис овлашћеног лица Понуђача)

11)    ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:
Седиште понуђача:
Адреса седишта:
Регистарски број:
Матични број:
Шифра делатности:
ПИБ:
Регистрски број пријаве за евиденцију обвезника ПДВ:
Овлашћено лице за потписивање уговора:
Назив банке и
Број рачуна:

Телефон:
Е – маил адреса:
Место и датум:

ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да наступа независно у упоступку за јавну набавку радова – Иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале),ЈНОП  8/2014, без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.

У_________________________

Дана_____________2014.године
ПОНУЂАЧ

______________________________
м.п.                                                         (потпис овлашћеног лица Понуђача)

Напомена:
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.
Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.