József Attila Általános Iskola | JAVNA NABAVKA DOBARA – NAMIRNICA ZA ŠKOLSKU KUHINJU
413
post-template-default,single,single-post,postid-413,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

JAVNA NABAVKA DOBARA – NAMIRNICA ZA ŠKOLSKU KUHINJU

JAVNA NABAVKA DOBARA – NAMIRNICA ZA ŠKOLSKU KUHINJU

Predmet javne nabavke:

Predmet javne nabavke su dobra: Nabavka namirnica  za
školsku kuhinju, a prema specifikaciji datoj u konkursnoj dokumentaciji.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
šifra 15100000 – proizvodi životinjskog porekla , meso i mesni proizvodi
šifra 15220000 – smrznuta riba i riba u konzervi
šifra 15241000 – panirana riba i riba u konzervi
šifra 15300000 – voće povrće i srodni proizvodi
šifra 15400000 – životinjska ili biljna ulja i masti
šifra 15500000 – mlečni proizvodi
šifra 15610000 – mlinarski proizvodi
šifra 15800000- razni prehrambeni proizvodi

Dokumenti