József Attila Általános Iskola | JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI- dobara- električne energije
407
post-template-default,single,single-post,postid-407,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI- dobara- električne energije

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI- dobara- električne energije

Vrsta postupka javne nabavke: -Javna nabavka male vrednosti

Predmet javne nabavke: Nabavka usluga

Opis predmeta javne nabavke: Nabavka električne energije br. 3/14 za godišnje potrebe

OSNOVNE ŠKOLE „ JOŽEF ATILA“

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 09310000 – električna energija

Kriterijum za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije, tj internet adresa gde je konkursna dokumentacija dostupna: Konkursna dokumentacija kao i sve kasnije eventualne izmene i dopune mogu se preuzeti sa Portala javnih nabavki ili putem email:jatila.edu@gmail.com

Svim zainteresovanim licima koja upute zahtev za dostavljanje konkursne dokumentacije, na faks 021/505-164 ili e-mail: jatila.edu@gmail.com, ista će biti dostavljena elektronskom poštom.

Način podnošenja ponuda i rok: Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti na kojoj ponuđač upisuje naziv, adresu, broj telefona i kontakt osobu podnosioca ponude, broj i naziv javne nabavke, sa naznakom „NE OTVARAJ“.

Dokumentacija