József Attila Általános Iskola | Javne nabavke – materijal za obrazovanje
576
post-template-default,single,single-post,postid-576,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Javne nabavke – materijal za obrazovanje

Javne nabavke – materijal za obrazovanje

 

ОСНОВНА  ШКОЛА Јожеф Атила

Нови Сад, Шарпланинска 28

број:117-1/5

датум: 19.02.2015

 

ОСНОВНА  ШКОЛА Јожеф Атила

Нови Сад, Шарпланинска 28

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

Наручилац:

 ОШ “Јожеф Атила”

 Шарпланинска 28, Нови Сад

 ПИБ: 100713932

 МАТ.БРОЈ: 08066787

 Интернет страница: www.jatila.edu.rs

e-mail:jatila.edu@gmail.com HYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

Врста наручиоца:

Просвета

Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности

Врста предмета јавне набавке : Добра

Предмет јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара –  материјал за образовање у ОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28,Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

 Назив и ознака из општег речника:

Назив и ознака из општег речника: шифра30190000Штампане књиге брошуреи леци

– шифра 22100000 – Разна канцелариска опрема и потрпштине

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:Одлука о додели уговора у јавној набавци мале вредности – материјал за образовање у ОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28,,Нови СадЈНМВ1/2015   донеће се применом критеријма најнижа понуђена цена

 

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца :www.jatila.edu.rsHYPERLINK “mailto:uprava@predskolska.rs” HYPERLINK “mailto:upravaHYPERLINK “mailto:u

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службетериторијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправниподаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

·         Mинистарство финансија и привредеПореска управа,Модене 7 ,21000 Нови Сад http://www.poreskauprava.gov.rs

·          Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спратГрад Нови Сад http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava

·         Завод за социјално осигурање , Житни трг 1 , 21000 Нови Сад , Република Србија, http://www.lat.rfzo.rs/

·         Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/

·         Градска управа за заштиту животне средине  :Руменачка 110, 21000 Нови Сад, Република Србија , http://www.environovisad.org.rs/

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28, Нови Сад, са обавезном назнаком на лицу коверте:”Не отварати-понуда за ЈНМВ број 1/2015,материјал за образовање у ОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28,Нови Сад поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

 

Рок за достављање понуда је 02.03.2015.године до 14,00 часова.

 

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 02.03.2015.године до 14,00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда службеник за јавне набавке, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 02.03.2015. године у 15,00 часова, у просторијама  ОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28

Услови подкојима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Службеник за јавне набавке – Миленковић Владимир, телефон 063/11785-11

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења

Понуђач може, у писменом облику, на адресу НаручиоцаОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28,Нови Садили путем емаила: jatila.edu@gmail.comса назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Службеника  за јавну набавку мале вредности добара материјал за образовање у ОШ ”Јожеф Атила”,Шарпланинска 28,Нови Сад, ЈНМВ1/2015“, тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено.

 

Службени за јавне набавке

 

                                                                              Владимир Миленковић