József Attila Általános Iskola | JNOP br.8/2014-investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (svlačionice fiskulturne sale)
530
post-template-default,single,single-post,postid-530,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

JNOP br.8/2014-investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (svlačionice fiskulturne sale)

JNOP br.8/2014-investiciono održavanje na poboljšanju uslova korišćenja objekta (svlačionice fiskulturne sale)

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД
ШАРПЛАНИНСКА 28
Број: 37-8/76-1
Датум: 13.11.2014
Тел: 021/505-141
ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД
ШАРПЛАНИНСКА 28
о б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА
ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ) – ЈНОП 8/2014
Наручилац:
ОШ “Јожеф Атила”
Шарпланинска 28, Нови Сад
ПИБ: 100713932
МАТ.БРОЈ: 08066787
Интернет страница: www.jatila.edu.rs
e-mail:jatila.edu@gmail.com

Врста наручиоца:
Просвета

Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак

Врста предмета јавне набавке:
Радови

Предмет јавне набавке: јавна набавка радова иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале)
Назив и ознака из општег речника: шифра 45261910 – радови на поправци крова;45431100 – постављање подних плочица;45431200 – постављање зидних плочица; 45332400 – радови на инсталацији санитарне опреме

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној  набавци мале вредности

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације

Конкурсна документација се може преузети на  Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца : www.jatila.edu.rs
Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл:

•    Mинистарство финансија и привреде Пореска управа, Модене 7 , 21000 Нови Сад  http://www.poreskauprava.gov.rs
•     Градска пореска управа ,Булевар Михајла Пупина 3, IV спрат Град Нови Сад  http://www.novisad.rs/gradska-poreska-uprava
•    Завод за социјално осигурање , Житни трг 1 , 21000 Нови Сад , Република Србија, http://www.lat.rfzo.rs/
•    Завод за заштиту радника Нови Сад, Футошка 121, Нови Сад, http://medicinarada.rs/
•    Градска управа за заштиту животне средине  : Руменачка 110, 21000 Нови Сад, Република Србија , http://www.environovisad.org.rs/

Начин подношења понуде и рок:

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ “Јожеф Атила” Нови  Сад, Шарпланинска 28. са обавезном назнаком на лицу коверте:”Не отварати-понуда за ЈН ОП – 8/2014  радова иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) у  ОШ “Јожеф Атила” Нови  Сад, Шарпланинска 28, поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за достављање понуда је 15.12.2014.године до 14.00 часова.

Благовременом ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца најкасније до 15.12.2014.године до 14,00 часова.

Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за јавне набавке мале вредности наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.
Понуде са варијантама нису дозвољене.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се 15.12.2014.године у 15.00 часова, у просторијама наручиоца -добара-административна опрема-компијутери, штампачи, смарт табле и копир апарати ОШ “Јожеф Атила” Нови  Сад, Шарпланинска 28
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку.

Рок за доношење одлуке о додели уговора:

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда.

Лице за контакт:

Сваког радног дана  у    времену од 14- 17  часова.

•    Миленковић Владимир, телефон 063/1178-57-11
•    Шкрбић Славица ,телефон 069/799-016

Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења: 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- радова иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале – за ОШ “Јожеф Атила” Нови  Сад, Шарпланинска 28, или путем е-маил-а: jatila.edu@gmail.com  са назнаком –  „Додатне информације/појашњења за Комисију за ЈНОП- 8/2014 радова иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале – за ОШ “Јожеф Атила” Нови  Сад, Шарпланинска 28« тражити од наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношее понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу одговорити у року од три дана од пријема захтева, и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници
Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин уређен чл. 20. ЗЈН.

Комисија за јавну набавку
Владимир Миленковић – службеник за јавне набавке