József Attila Általános Iskola | Poziv – računarska oprema
642
post-template-default,single,single-post,postid-642,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Poziv – računarska oprema

Poziv – računarska oprema

JOŽEF ATILA“ NOVI SAD

ŠARPLANINSKA 28

Broj: 117-7/62

Datum:01.09.2015.

Tel: 021/505-141

JOŽEF ATILA“ NOVI SAD

ŠARPLANINSKA 28

o b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

RAČUNARSKA OPREMA  – 7/2015

Naručilac:

OŠ “JožefAtila

Šarplaninska 28, NoviSad

PIB: 100713932

MAT.BROJ: 08066787

Internetstranica:www.jatila.edu.rs

e-mail:jatila.edu@gmail.com

Vrsta naručioca:

Prosveta

Vrsta postupka javne nabavke:

Javna nabavka male vrednosti

Vrsta predmeta javne nabavke:

Dobra

Predmet javne nabavke: javna nabavka dobara  računarska oprema

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika:  30200000-računarska oprema i materijal

 

Javna nabavka se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj  nabavci male vrednosti

 

Kriterijum za dodelu ugovora:

Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja konkursne dokumentacije

Konkursna dokumentacija se može preuzetina  Portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca :www.jatila.edu.rs

Način podnošenja ponude i rok:

Ponude, sapripadajućomdokumentacijom, dostavljajuseuzatvorenojizapečaćenojkovertinaadresunaručioca: OŠ “Jožef Atila” Novi  Sad, Šarplaninska 28. saobaveznomnaznakomnalicukoverte:”NeotvaratiponudazaJNMV7/2015  dobara  računarska oprema-za OŠ “Jožef Atila” Novi  Sad, Šarplaninska 28,poštomililičnouprostorijenaručioca. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa ponuđača, e – mail adresu, kao i ime osobe za kontakt.

 

Rok za dostavljanje ponuda je.10.09.2015.godine do 14,00 časova.

 

Blagovremenom će se smatrati sve ponude koje stignu na adresu Naručioca najkasnije do 10.09.2015.godine do 14,00 časova.

Ponude koje budu primljene nakon datuma i sata  određenog za podnošenje ponuda smatraće se neblagovremenom.

Po okončanju postupka otvaranja ponuda, komisija za javne nabavke male vrednosti naručioca, vratiće sve neblagovremeno podnete ponude ponuđačima, neotvorene i sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

Ponude sa varijantama nisu dozvoljene.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda obaviće se 10.09.2015.godine u 15,00 časova, u prostorijama naručioca -dobara-računarska oprema-zaOŠ “Jožef Atila” Novi  Sad, Šarplaninska 28

Uslovi podkojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda:

Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača, koji su dužni da svojstvo predstavnika ponuđača dokažu predajom potpisanog i overenog ovlašćenja komisiji za javnu nabavku.

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora:

Rok za donošenje odluke o dodeli ugovora je 10 (deset) dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Lice za kontakt:

Svakog radnog dana  u    vremenu od 10- 14  časova .

Milenković Vladimir, e-mail:jatila.edu@gmail.com 

Način na koji ponuđač može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja

Ponuđač može, upismenomobliku, naadresuNaručiocadobara  administrativna oprema-za OŠ “Jožef Atila” Novi  Sad, Šarplaninska 28, ili puteme-mail-a: jatila.edu@gmail.com  sanaznakom –  „Dodatneinformacije/pojašnjenjazaKomisijuzaJNMV7/2015 dobara-računarska oprema- zaOŠ “Jožef Atila” Novi  Sad, Šarplaninska 28« tražitiodnaručiocadodatneinformacijeilipojašnjenjeuvezisapripremanjemponude, najkasnije 5 danapreistekarokazapodnošeeponuda. Naručilac će  u roku od tri dana od prijema zahteva informaciju objaviti na Portalu javnih nabavki i svojoj internet stranici

Traženje dodatnih informacija i pojašnjenja telefonski nije dozvoljeno. Komunikacija u postupku javne nabavke odvija se na način uređen čl. 20. ZJN.

 

Službik  za javnu nabavku

Vladimir Milenković – službenik za javne nabavke