Dokumenti - József Attila Általános Iskola - Page 19
465
archive,paged,category,category-dokumenti,category-465,paged-19,category-paged-19,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Dokumenti

  ОСНОВНА  ШКОЛА“ Јожеф Атила “ Нови Сад, Шарпланинска 28 број:117-1/5 датум: 19.02.2015   ОСНОВНА  ШКОЛА“ Јожеф Атила “ Нови Сад, Шарпланинска 28     ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   У ПОСТУПКУ  ЈАВНЕ НАБАВЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   Наручилац:  ОШ “Јожеф Атила”  Шарпланинска 28, Нови Сад  ПИБ: 100713932  МАТ.БРОЈ: 08066787  Интернет страница: www.jatila.edu.rs e-mail:jatila.edu@gmail.com HYPERLINK "mailto:uprava@predskolska.rs" HYPERLINK "mailto:upravaHYPERLINK "mailto:u Врста наручиоца: Просвета Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности Врста...

ТАБЕЛА ЗА САЛУ СА ТЕРМИНИМА   Дан   Термин Понуђена цена Понедељак 19.00-20.00   Понедељак 20.00-21.00   Понедељак ...

Дел.бр.107/15 Датум:10.02.2015.   На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“ број 24/12), комисија     ОШ»Jожеф Атила», Нови Сад Ул.Шарпланинска 28, Нови Сад објављује ЈАВНИ ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања...

ОШ„ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД           ШАРПЛАНИНСКА 28 о б ј а в љ у ј е   ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЈНОП8/2014-РАДОВИ–ИНЕВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ)   Наручилац:ОШ “Јожеф Атила”Шарпланинска 28, Нови СадПИБ: 100713932МАТ.БРОЈ: 08066787Интернет...

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ 21000 Нови Сад ул.Шарпланинска бр.28. Број:37-8/77-1 Датум:11.12.2014   Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне набавкеза јавну набавку радов –иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) у ОШ''Јожеф Атила'', Нови  Сад – ЈН ОП 8/2014 од 09.12.2014.године a у складу...

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ 21000 Нови Сад ул.Шарпланинска бр.28. Број:37-8/77 Датум:04.12.2014 МАКСИМ ГРАДЊА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 80/1 СУБОТИЦА Поштовани у вези вашег захтева за додстним информацијам и појашњавањем Јавне набавке за јавну набавку радов – иневестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта ( свлачионице фискултурне сале) у ОШ''Јожеф Атила'', Нови  Сад – ЈН ОП 8/2014...

ОШ"Јожеф Атила" Нови Сад Шарпланинска 28 Број: 37-8/76 Датум: 13.11.2014.године . КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   РАДОВА - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ) - ЈНОП  8/2014 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Новембар 2014.године Нови Сад На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012), чланом 2 . Правилника о...

ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД ШАРПЛАНИНСКА 28 Број: 37-8/76-1 Датум: 13.11.2014 Тел: 021/505-141 ОШ „ЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД ШАРПЛАНИНСКА 28 о б ј а в љ у ј е ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА ОБЈЕКТА ( СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ) - ЈНОП 8/2014 Наручилац: ОШ “Јожеф Атила” Шарпланинска 28, Нови Сад ПИБ: 100713932 МАТ.БРОЈ: 08066787 Интернет страница:...