OŠ "Jozef Atila" | Završni ispit jun 2015.
623
singular,single,single-post,postid-623,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Završni ispit jun 2015.

Završni ispit jun 2015.

Završni ispit za učenike osmog razreda se održava 15., 16., i 17. 06.2015. 

U nastavku možete pročitati Uputstvo za učenike i roditelje:

UPUTSTVO ZA UČENIKE

 

•Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonmom koji se uređuje obrazovanje odraslih;

•Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg kombinovani test;

•Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka;

•Ispit sva tri dana počinje u 10:00 časova i traje 120 minuta;

•Učenici su dužni da u školu dođu u 9:15 časova sva tri dana održavanja ispita;

•Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;

•Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trugao i šestar;

•Učenici se raspoređuju u prostorije u kojima se polaže ispit prema unapred utvrđenim spiskovima učenika koji su istaknuti na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu u školi, tako da redni broj učenika na Jedinstvenom spisku učenika odgovara rednom broju klupe u kojoj će učenik sedeti;

•Učenik rešava test prema uputstvima datim od strane dežurnih nastavnika i prema uputstvu za izradu testa koje je štampano na samom testu;

•Preporučljivo je da učenici odgovore prvo da pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće priznavati pri bodovanju;

•Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Učenici su dužni da na za to predviđeno mesto odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone, digitrone i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i sl, osim vode/osvežavajućeg napitka;

•Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima ni ometanje drugih učenika. Učenici će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru na ispitu i uputstva data od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa će dobiti nula bodova na tom testu;

•Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku polaže test sa koga je udaljen;

•Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 10:45 časova i u periodu od 11:45 do 12:00 časova;

•Kada učenici završe sa izradom testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da nakon predaje testa napuste prostor tako da ne remete rad drugih učenika;

•Posle objavljivanja privremenih rezultata učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno ili starateljem i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni. 

 

UPUTSTVO ZA RODITELJE (STARATELJE)

 

•Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda;

•Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test;

•Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka;

•Učenici treba da dođu u školu u 9:15 časova sva tri dana polaganja ispita;

•Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;

•Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar;

•Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, digitrona, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit;

•Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima;

•Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 10:45 časova i u periodu od 11:45 do 12:00 časova;

•Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa će dobiti nula bodova na tom testu;

•Roditeljima odnosno starateljima je zabranjeno da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita;

•U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno staratelj je u obavezi da to prijavi odeljenjskom starešini do 9:00 časova na dan polaganja;

•Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji odnosno staratelji prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju;

•Posle objavljivanja privremenih rezultata učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem ili starateljem i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni. 

Mole se roditelji, odnosno staratelji da:

•Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita 

•Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.