József Attila Általános Iskola | Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku (svalčionice fiskluturne sale)
556
post-template-default,single,single-post,postid-556,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku (svalčionice fiskluturne sale)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za javnu nabavku (svalčionice fiskluturne sale)

ОШЈОЖЕФ АТИЛА“ НОВИ САД

          ШАРПЛАНИНСКА 28

о б ј а в љ у ј е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ЈНОП8/2014-РАДОВИИНЕВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ НА ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА (СВЛАЧИОНИЦЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ)

 

Наручилац:

ОШ “Јожеф Атила”

Шарпланинска 28, Нови Сад

ПИБ: 100713932

МАТ.БРОЈ: 08066787

Интернет страница: www.jatila.edu.rs

e-mail:jatila.edu@gmail.com

Врста наручиоца:

Просвета

Врста предмета  јавне набавке:

Радови

Предмет јавне набавке:Закључење уговора за радове

Назив и ознака из општег речника:шифра 45261910 – радови на поправци крова;45431100 – постављање подних плочица;45431200 – постављање зидних плочица; 45332400 – радови на инсталацији санитарне опреме

Уговорена вредност: 2.326.950,00 динара

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: Примљено је три понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена без пдв-а – 6.440.666,00динара

Најнижа понуђена цена без пдв-а –  4.986.171,00динара

Највиша и најнжа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена без пдв-а –  4.993.085,80динара

Најнижа понуђена цена без пдв -а –  4.986.171,00динара

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: Понуђач је понуду поднео самостално

Датум доношења одлуке о додели уговора:16.12.2014

Датум закључења уговора:29.12.2014

Подаци о добављачу:ЛЕВЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО БЕОГРАД,УСТАНИЧКА 64/17,11000 Београд,матични број:17458663  у заједничкој понуди са MAKSIM GRADNJA DOO, Сентандрејски пут 80/1, матични број:20367081

Период важења уговора: До завршетка радова, односно потписивања записника о примопредаји радова

Околности по које представљају основ за измену уговора: Непостоје околности

 

Комисија за јавне набавке